Ông Peter Navarro trong Đội ngũ pháp lý của Tổng Thống Trump đã đưa ra Báo cáo quan trọng thứ ba về gian lận bầu cử trong lịch sử  và Xác nhận “Trump đã thắng”

Theo tờ Populist Press vừa đưa tin rằng : Ông Peter Navarro đã công bố rộng rãi  thứ ba của mình về cuộc gian lận bầu cử năm 2020 -Báo cáo này chứng minh Tổng thống Trump đã thắng cử. Tờ Peter Navarro từ Đội Trump đã công bố một báo cáo cho thấy Tổng thống Trump đã thắng trong Cuộc bầu cử năm 2020.

” Volume 3 of the Navarro Report is designed to serve as a capstone to what has been a comprehensive analysis of the question: Was the 2020 presidential election stolen from Donald J. Trump? In this report, we provide the most up-to-date statistical “receipts” with respect to the potential number of illegal votes in each battleground state.”

Tập 3 của Báo cáo Navarro được soạn ra để làm nền tảng cho những gì đã được phân tích toàn diện cho câu hỏi: Liệu chuyện gian lận bầu cử Tổng thống năm 2020 cho ra kết quả là Donald J. Trump bị đánh cắp ? Trong báo cáo này, chúng tôi cung cấp con số chi tiết thống kê cập nhật nhất liên quan đến số lượng phiếu bầu bất hợp pháp nằm ở mỗi trạng thái chiến trường. Trong báo cáo, nó bắt đầu bằng cách thảo luận về báo cáo thứ nhất và thứ hai, sau đó chia sẻ ra điều này 

“Volume 3 of the Navarro Report is designed to serve as a capstone to what has been a comprehensive analysis of the question: Was the 2020 presidential election stolen from Donald J. Trump? In this report, we provide the most up-to-date statistical “receipts” with respect to the potential number of illegal votes in each battleground state.

The broader goal of this final installment of the Navarro Report is to provide investigators with a well-documented tally of potentially illegal votes on a state-by-state and category-by-category basis. This tally is presented in Figure One on the next page of this report. Note that each number in this figure has a corresponding endnote identifying the source of the number. Note further that we have taken a conservative approach to the count of potentially illegal ballots.”

Tập 3 của Báo cáo này là Mục tiêu rộng lớn hơn của phần cuối cùng của trong các tập Báo cáo Navarro, cung cấp cho các nhà điều tra một bản kiểm đếm đầy đủ về các phiếu bầu có khả năng bất hợp pháp trên cơ sở từng tiểu bang và từng loại. Việc kiểm đếm này được trình bày trong Hình Một trên trang tiếp theo của báo cáo này. Lưu ý rằng mỗi số trong hình này có chú thích cuối tương ứng xác định nguồn gốc của số. Xin lưu ý thêm rằng chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng để kiểm đếm số phiếu bầu có khả năng bất hợp pháp. “

Báo cáo này tiếp tục

“In considering these truths, let us never forget two things: (1) The Democrat Party and its operatives stole the 1960 Presidential Election – it happened then and it can happen again; and (2) it took decades for historians to finally acknowledge the 1960 version of the Immaculate Deception in the face of the same kind of virtue-signaling and cancel culture pressures we are witnessing today.

Despite a similar quest to silence Republican and conservative voices today, 74 million Americans who voted for President Donald J. Trump have the right to a full investigation and bipartisan search for truth. If, however, the Democrat Party, RINO elements of the Republican Party, the anti-Trump mainstream media, and the out-of-control censoring social media oligarchs do not cease and desist from their efforts to suppress the search for truth about the 2020 election, history will judge all of these people, corporations, and institutions in the harshest possible manner.” 

Khi xem xét những sự thật này, chúng ta đừng bao giờ quên hai điều:

(1) Đảng Dân chủ và các thành viên của nó đã đánh cắp Cuộc bầu cử Tổng thống năm 1960 – nó đã xảy ra sau đó và nó có thể xảy ra một lần nữa; và (2) phải mất nhiều thập kỷ các nhà sử học cuối cùng mới thừa nhận Phiên bản năm 1960 của “Sự lừa dối  này xem như miễn nhiễm  với pháp luật khi đối mặt với cùng một loại áp lực thông tin cánh tả để hủy bỏ nền đạo đức mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay.

Bất chấp nhiệm vụ tương tự, nhằm bịt miệng những tiếng nói của đảng Cộng hòa và bảo thủ ngày nay, 74 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald J. Trump có quyền được điều tra đầy đủ về việc gian lận bầu cử này cho lưỡng đảng để tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, nếu Đảng Dân chủ, các phần tử RINO của Đảng Cộng hòa, các phương tiện truyền thông chính thống chống Trump và các nhà tài phiệt kiểm duyệt ngoài tầm kiểm soát trên mạng xã hội không ngừng và từ bỏ những nỗ lực của họ để ngăn chặn việc tìm kiếm sự thật về năm 2020 bầu cử, lịch sử sẽ phán xét tất cả những người, tập đoàn và tổ chức này theo cách khắc nghiệt nhất có thể. “

Dưới đây là danh sách các bất thường và bất hợp pháp theo tiểu bang được cung cấp trong báo cáo:

Đoạn văn cuối cùng của báo cáo nêu rõ:

“Based on the analysis and the granular, documented quantities of illegal votes in this report, the only thing that must happen now as we engage in a peaceful transition of power is a FULL investigation of this matter.

• The Department of Justice should immediately appoint a Special Counsel BEFORE the Biden administration begins.
• State legislators and Attorneys Generals in the battleground states, particularly Republican states, must launch similar investigations.

Absent a full investigation, we as a nation run the risk of institutionalizing a rigged electoral system in which a large segment of America will no longer have faith in. That’s why clearing the air about the 2020 presidential election is not just about Donald J. Trump but rather about something much larger and of far more import —the future of our election system, the public perception of that system, and ultimately the future of our free and democratic Republic.”

DỰA TRÊN PHÂN TÍCH VÀ SỐ LƯỢNG BẰNG CHỨNG BẤT HỢP PHÁP TRONG TÀI LIỆU TRONG BÁO CÁO NÀY, ĐIỀU DUY NHẤT PHẢI XẢY RA NGAY BÂY GIỜ KHI CHÚNG TA THAM GIA VÀO CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC HOÀN TOÀN LÀ ĐIỀU TRA ĐẦY ĐỦ VỀ VẤN ĐỀ NÀY. • SỞ TƯ PHÁP NÊN PHÊ DUYỆT NGAY MỘT HỢP ĐỒNG ĐẶC BIỆT TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU THI HÀNH CÁC TỔNG HỢP PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SƯ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC NƯỚC TRẬN ĐẤU, CÁC NƯỚC CỘNG HÒA THAM GIA, PHẢI BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA TƯƠNG TỰ.

TUYỆT ĐỐI MỘT CUỘC ĐIỀU TRA ĐẦY ĐỦ, CHÚNG TÔI ĐANG LÀ MỘT QUỐC GIA NẰM TRONG RỦI RO THỂ CHẾ MỘT BỊ BAO TRÙM LỚN BƯNG BÍT THÔNG TIN MÀ MỘT BỘ PHẬN LỚN NGƯỜI DÂN MỸ SẼ KHÔNG CÒN NIỀM TIN. ĐÓ LÀ VÌ SAO XÓA KHÔNG KHÍ VỀ BẦU CỬ CHỦ TỊCH NĂM 2020 KHÔNG CHỈ VỀ DONALD J. TRUMP NHƯNG VỀ SAU SẼ CÒN RẤT NHIỀU HƠN VÀ CÀNG LẠM DỤNG NHIỀU HƠN NỮA  — TƯƠNG LAI CỦA HỆ THỐNG BẦU CỬ CỦA CHÚNG TÔI, TƯƠNG LAI CÔNG CỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐÓ VÀ TƯƠNG LAI HƠN CỦA NỀN CỘNG HÒA TỰ DO VÀ DÂN CHỦ.

Theo Joe Hoft / Gateway Pundit