79 / 100

BCSH của California có chương trình trợ giúp thuê nhà Trong Đại Dịch COVID-19. Chương trình này được phát triển dựa trên Đạo Luật Trợ Cấp Người Thuê Nhà Trong Đại Dịch với các biện pháp bảo vệ khỏi bị trục xuất mạnh mẽ nhất trên toàn quốc, và đã được thống đốc ký thành luật hôm 29 Tháng Giêng.

BCSH của California
BCSH của California

BCSH của California trợ giúp những gì ?

Thông cáo báo chí của Cơ Quan Doanh Nghiệp, Phục Vụ Người Tiêu Dùng, và Gia Cư (Business, Consumer Services, and Housing Agency – BCSH) thuộc Văn Phòng Thống Đốc California Gavin Newsom cho biết

Người thuê và chủ nhà có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ tiền nhà hay không và ghi danh ngay bằng cách truy cập trang web HousingIsKey.com hoặc gọi đến số 833-430-2122, phục vụ miễn phí bảy ngày một tuần.

Cả người thuê nhà và chủ nhà đều có thể nộp đơn ghi danh tham gia Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Đại Dịch COVID-19 của California.

Nếu chủ nhà chọn tham gia, họ sẽ nhận được 80% tiền thuê nhà chưa thanh toán của người thuê đủ điều kiện tham gia chương trình trong khoảng thời gian từ ngày 1 Tháng Tư, 2020 đến ngày 31 Tháng Ba, 2021, miễn là chủ nhà đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà còn lại chưa thanh toán.

Những người thuê nhà kiếm được dưới 80% Thu Nhập Trung Bình của Khu Vực (AMI) đối với khu vực của họ sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình. Tiêu chuẩn đủ điều kiện, xét về thu nhập, của người thuê nhà sẽ tự động được tính toán trong quá trình ghi danh.

Điều kiện để nhận được trợ cấp từ BCSH của California

Trong trường hợp người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình, nhưng chủ nhà chọn không tham gia, thì người thuê vẫn có thể tự nộp đơn ghi danh.

Những người thuê nhà đó sẽ đủ điều kiện nhận khoản tiền bằng 25% tiền thuê nhà chưa thanh toán, tính ngược lại kể từ ngày 1 Tháng Tư, 2020 đến ngày 31 Tháng Ba, 2021, khoản tiền này có thể giúp bảo vệ họ khỏi bị trục xuất theo quy định của Đạo Luật SB 91.

Đơn ghi danh có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Hoa, và tiếng Hàn.

Đơn ghi danh của chủ nhà hoặc người thuê nhà phải bao gồm tất cả các thông tin bắt buộc và các mục xác minh tính đủ điều kiện thì mới được giải quyết.

Mọi chi tiết, xin vào trang web HousingIsKey.com hoặc gọi đến số 833-430-2122 (LSTV)
Theo littlesaigontv