California vi phạm luật bầu cử bởi phiếu bầu không hợp lệ .vì trên phiếu bầu không in dòng chữ bắt buộc theo Hiến pháp quy định của điều 1 trong luật bầu cử

 

Dòng chữ bắt buộc phải in trong phiếu bầu

“To vote for all of the electors of a party, mark the voting target next to the names of the presidential and vice presidential candidates of that party. A mark of the voting target next to the name of a party and its presidential and vice presidential candidate, is a vote for all of the electors of that party, but for no other candidates.”

Nếu không có dòng chữ này là California vi phạm luật bầu cử, phạm vào điều 1 của luật bầu cử.

“In Article 1 of this code we find Election Code 13200, which reads as follows:nBallots not printed in accordance with the chapter [Chapter 3] shall not be cast nor counted at any election.”

Sự vi phạm luật rõ ràng như thế này có thể làm mất đi 55 ghế Cử tri đoàn bầu cho Tổng Thống mà lúc 8:15 ngày 3/11 , Thống Đốc Nesom đã công bố ông Joe Biden chiến thắng.

Nói cách khác, theo luật của California, đoạn trích dẫn phải xuất hiện trên tất cả các lá phiếu của California. Và hãy nhớ rằng, theo Mục 13200, “Các lá phiếu không được in theo chương 3 sẽ không được bỏ cũng như không được tính vào bất kỳ cuộc bầu cử nào.”

Theo dữ liệu được thu thập bởi Đảng Độc lập Hoa Kỳ ở California, những từ đó không xuất hiện trên các lá phiếu ở 53 trong số 58 quận của California.

Trong năm quận còn lại, các lá phiếu yêu cầu thêm từ ngữ được nêu trong Bộ luật Bầu cử California 12305 (c). Một số lá phiếu của quận đó bao gồm từ ngữ từ phần (b), nhưng các lá phiếu ở cả năm hạt đó vẫn thiếu từ ngữ bắt buộc từ phần (c).

Điều này có nghĩa là 100% cuộc bỏ phiếu của California được tiến hành hoàn toàn vi phạm luật bầu cử của tiểu bang.

Nếu Hoa Kỳ là một quốc gia được điều chỉnh bởi luật pháp, thì không một lá phiếu nào từ California nên được bỏ cũng như không được tính. Nó ở ngay đó trong mã tiểu bang California. Do đó, tất cả các lá phiếu của California đều không hợp lệ, chúng không thể được chính thức tính vào tổng số phiếu bầu của tiểu bang và các phiếu bầu của cử tri đoàn ở California phải bị vô hiệu. Đương nhiên, một số người sẽ nói, “Ồ, thôi, đó chỉ là một kỹ thuật.”

Kết luận:

-Luật của California quy định rõ ràng rằng một số hướng dẫn nhất định cần phải xuất hiện trên các lá phiếu bầu cử Tổng thống , Nhưng những hướng dẫn đó không xuất hiện trên các lá phiếu của California.
-Luật của California quy định rõ ràng rằng nếu hướng dẫn không xuất hiện, những lá phiếu đó không thể được bỏ hoặc đếm.
Do đó, các lá phiếu từ California không được ghi nhận là phiếu bầu hợp lệ,  cũng như không được đếm.

    Daniel Bobinski/uncoverdc