75 / 100

Cơ quan FEMA sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến $7000 cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh sau ngày 20 tháng 1 năm 2020.

Theo Đạo luật Bổ sung Đối phó và Cứu trợ Coronavirus năm 2021 và Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ năm 2021, Cơ quan FEMA sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến $7000 cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh sau ngày 20 tháng 1 năm 2020.https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance .

Vào tháng Tư, FEMA sẽ bắt đầu nhận đơn. Nếu bạn có chi phí tang lễ COVID-19, chúng tôi khuyến khích bạn lưu giữ và thu thập tài liệu. Các loại thông tin nên bao gồm:

Giấy chứng tử chính thức quy cái chết trực tiếp hoặc gián tiếp cho COVID-19 và cho thấy cái chết xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ và Quận Columbia.
Các tài liệu về chi phí tang lễ (biên lai, hợp đồng nhà tang lễ, v.v.) bao gồm tên của đương đơn, tên của người đã khuất, số tiền chi phí tang lễ và ngày tổ chức chi phí tang lễ.

Bằng chứng về số tiền nhận được từ các nguồn khác cụ thể để sử dụng cho chi phí tang lễ. Chúng tôi không thể sao chép các quyền lợi nhận được từ bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ, hỗ trợ tài chính nhận được từ các cơ quan tự nguyện, cơ quan chính phủ hoặc các nguồn khác.