USCIS đã công bố hệ thống kiểm soát chéo giữa USCIS và các cơ quan phúc lợi xã hội. Theo đó người bảo trợ thực thi trách nhiệm của mình khi ký giấy bảo lãnh, họ phải bồi hoàn các phúc lợi xã hội mà người được bảo lãnh đã nhận

Vào ngày 10 Tháng Chín, 2020, Sở Di Trú USCIS đã công bố chương trình mới được gọi là Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE). Chương trình này nhằm giúp cho các cơ quan cung cấp trợ cấp công cộng của liên bang để bảo đảm tuân thủ hiệu quả hơn các luật, quy định, và chính sách liên bang liên quan đến người được bảo lãnh, người bảo trợ tài chánh và việc cơ quan thực thi việc bồi hoàn.

Sáng kiến tài trợ mới này bắt nguồn từ Bản ghi nhớ Tổng thống ngày 23 tháng 5 năm 2019 về Người bảo trợ thực thi trách nhiệm của mình khi ký giấy bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cư nước Mỹ. Trong đó chỉ đạo tăng cường giám sát và thu thập dữ liệu để đảm bảo tuân thủ hiệu quả hơn các yêu cầu đánh giá tài trợ và bồi hoàn cho cơ quan trợ cấp công cộng.

Tài sản và thu nhập của người bảo trợ có thể sẽ được tính khi xem xét việc người được bảo lãnh có đủ điều kiện để nhận các phúc lợi công cộng từ các cơ quan liên bang, tiểu bang, địa phương bao gồm Medicaid, Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em, Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Khó khăn, Chương trình Food Stamp và trợ cấp tiền mặt…

Nếu người được bảo lãnh nhận các phúc lợi xã hội, thì người bảo trợ cũng có thể phải bồi hoàn các trợ cấp đó cho các cơ quan cấp phúc lợi đó. Nếu nhà bảo trợ không chịu bồi hoàn, thì các cơ quan đó có thể xin lệnh tòa để bắt họ bồi hoàn.

https://www.uscis.gov/save/save-whats-new/save-launches-sponsor-deeming-and-agency-reimbursement-initiative?fbclid=IwAR2q_qYb8bTfxkTpG_s6IdNv1A5XtvtfBnUBufS2m4WtQPIoEQLl2zDX0tA