85 / 100

Thống đốc California chắc chắn sẽ bị bãi nhiễm. Theo đó ông Gavin Newsom thuộc đảng Dân Chủ sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử bãi nhiệm vào cuối năm nay.

Thống Đốc California sẽ bị bãi nhiễm
Thống Đốc California sẽ bị bãi nhiễm

Vì con số chữ ký muốn ông bị bãi nhiệm đã được xác minh đầy đủ qua các quận hạt trong tiểu bang, đáp ứng đủ theo yêu cầu việc bãi nhiệm Thống đốc Gavin Newsom.

Thống Đốc California chắc chắn sẽ bị bãi nhiễm

Điều này đã đuợc xác tín bởi Bộ trưởng Ngoại giao California, Tiến sĩ Shirley Weber, người vừa thông báo vào chiều thứ Hai 4/26 cho dân chúng rằng: California đã đạt đến hơn ngưỡng cột mốc đòi hỏi chữ ký chữ ký bãi nhiệm Thống đốc Gavin Newsom với 1.6 triệu chữ ký.

Các chữ ký hợp lệ trong báo cáo lần thứ 10 này là 1.626.042, vượt quá tổng số chữ ký đòi hỏi là 1.495.709. Tuy nhiên các quận hạt vẫn còn thời hạn cho đến ngày 29 tháng 4 để xác minh tính hợp lệ của bất kỳ chữ ký nào còn lại.

“Điều này hiện khởi động giai đoạn tiếp theo của quy trình bãi nhiệm, khoảng thời gian 30 ngày làm việc. Bao gồm cả việc những cử tri đã ký bãi nhiệm trước đây vẫn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký cử tri của quận,  để xóa tên mình ra khỏi đơn kiến ​​nghị bãi nhiệm thư lúc trước ”

Bộ trưởng Weber nói. “Một cuộc bầu cử bãi nhiệm sẽ được tổ chức trừ khi rút đủ số lượng chữ ký.” … Nếu sau thời hạn này, cuộc bầu cử bãi nhiệm vẫn còn đủ số lượng chữ ký, Sở Tài chính sẽ có 30 ngày làm việc để ước tính chi phí cho cuộc bầu cử bãi nhiệm.

Lịch sử hai lần Thống Đốc California bị bãi nhiễm

Sau đó, Ủy ban Ngân sách Lập pháp Liên hợp sẽ có 30 ngày theo lịch để xem xét và cho ý kiến ​​về những ước tính đó trước khi Thống đốc Trung ương ấn định ngày cho cuộc bầu cử bãi nhiệm.

Được biết ông Gavin Newsom sẽ là thống đốc thứ hai trong lịch sử của tiểu bang California phải đối mặt với một cuộc bầu cử bãi nhiệm.