Những tiểu bang sau đây sẽ nhận được ngân khoản từ ngân quỹ Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp (FEMA) để  trợ cấp cho những người thất nghiệp mỗi tuần là $300 Dolllar

"<yoastmark

                                       Trợ cấp cho người thất nghiệp ở Mỹ

Theo nguồn tin từ CNBC loan tin Vào ngày Thứ Hai, 24/08/2020 đã có thêm Những tiểu bang sau đây sẽ nhận được ngân khoản từ ngân quỹ Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp (FEMA- Federal Emergency Management Agency ) để  trợ cấp cho những người thất nghiệp mỗi tuần là $300 Dolllar . Cụ thể như sau : Alabama, Alaska, California, Colorado, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah và Vermont. Riêng hai tiểu bang Kentucky và Montana sẽ trợ cấp cho những cư dân trong tiểu bang thêm $100 cộng vào số $300 từ FEMA cho khoản tiền trợ cấp  của tiểu bang.

Riêng tiểu bang Arizona đã trả lại khoản tiền này cho FEMA Và South Dakota tiểu bang duy nhất không nhận khoản tài trợ này từ liên bang.

Có thêm một quy định có vẽ bất lợi cho những người làm lương thấp mà đang thất nghiệp thì họ phải nhận ít nhất $100/tuần, lúc đó mới hợp lệ để nhận thêm tiền trợ cấp  $300/tuần của liên bang. Nếu chiếu theo quy định này, sẽ có khoảng hơn một triệu người không được nhận số tiền 300 Dollar trên.

Những tiểu bang được chấp thuận thuận cho nhận khoản ngân quỹ này của FEMA sẽ được bảo đảm có đủ tiền trong ba tuần lễ. Và có thể nhận nhiều hơn hay không là còn tùy theo số tiểu bang xin từ ngân khoản $44 tỷ này.  Những người hợp lệ lãnh khoản trợ cấp này sẽ nhận số tiền $300/tuần tính từ ngày 1 Tháng Tám trở về sau.