Hôm nay 01/11/2021  tại nhà Trắng. Tổng Thống Trump  đã ban hành hai sắc lệnh trọng đại ảnh hưởng đến tình hình quốc gia hiện tại .Đó là lệnh Thiết quân lực và Lệnh hành pháp quốc gia khẩn cấp

LỆNH HÀNH PHÁP KHẨN CẤP QUỐC GIA & THIẾT QUÂN LUẬT TẠI WASINGTON D.C
Lệnh điều hành về giải quyết mối đe dọa từ các khoản đầu tư chứng khoán mà các công ty quân sự Trung Quốc Cộng sản đã tham gia
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
Ban hành ngày: Ngày 11 tháng 01 năm 2021
Quyền hạn được trao cho tôi là Tổng thống theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (50 USC 1701 và tiếp theo ) (IEEPA), Đạo luật Các Trường hợp Khẩn cấp Quốc gia (50 USC 1601 và tiếp . ), và phần 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ,
Tôi, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhận thấy rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đang ngày càng khai thác nguồn vốn của Hoa Kỳ để cung cấp tài nguyên và cho phép phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác , điều này tiếp tục cho phép CHND Trung Hoa đe dọa trực tiếp đến quê hương Hoa Kỳ và các lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài, bao gồm bằng cách phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến và các hành động độc hại được kích hoạt trên không gian mạng chống lại Hoa Kỳ và người dân.
Chìa khóa cho sự phát triển của các bộ máy quân sự, tình báo và các bộ máy an ninh khác của CHND Trung Hoa là nền kinh tế tư nhân rộng lớn của nước này. Thông qua chiến lược quốc gia về Sự kết hợp Quân sự-Dân sự, CHND Trung Hoa tăng quy mô của tổ hợp công nghiệp-quân sự của đất nước bằng cách buộc các công ty dân sự Trung Quốc hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự của mình. Các công ty đó, mặc dù vẫn mang vẻ ngoài là tư nhân và dân sự, trực tiếp hỗ trợ các bộ máy quân sự, tình báo và an ninh của CHND Trung Hoa và viện trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa của họ.
Đồng thời, các công ty đó huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch trên các sàn giao dịch công cộng ở đây và nước ngoài, vận động các nhà cung cấp chỉ số và quỹ của Hoa Kỳ đưa các chứng khoán này vào các dịch vụ thị trường và tham gia vào các hành vi khác để đảm bảo quyền truy cập Thủ đô Hoa Kỳ. Theo cách đó, CHND Trung Hoa khai thác các nhà đầu tư Hoa Kỳ để tài trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của mình.
Do đó, tôi nhận thấy thêm rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự của CHND Trung Hoa, bằng cách trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực của các bộ máy quân sự, tình báo và các bộ máy an ninh khác của CHND Trung Hoa, tạo thành một mối đe dọa bất thường và bất thường, mà nguồn gốc của nó phần lớn là bên ngoài Hoa Kỳ, đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Để bảo vệ quê hương Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ, tôi xin tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với mối đe dọa này.
Theo đó, tôi quyết định:
Mục 1 . (a) Các hành động sau bị nghiêm cấm:
(i) bắt đầu từ 9:30 sáng theo giờ chuẩn miền Đông vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, bất kỳ giao dịch nào trong chứng khoán được giao dịch công khai, hoặc bất kỳ chứng khoán nào là phái sinh của hoặc được thiết kế để cung cấp khả năng đầu tư vào các chứng khoán đó, của bất kỳ công ty quân đội Trung Quốc Cộng sản nào như được định nghĩa trong phần 4 (a) (i) của lệnh này, bởi bất kỳ người Hoa Kỳ nào; và
(ii) bắt đầu từ 9:30 sáng theo giờ chuẩn miền đông vào ngày 60 ngày sau khi một người được xác định là thuộc quân đội Trung Quốc Cộng sản theo mục (4) (a) (ii) hoặc (iii) của lệnh này, bất kỳ giao dịch nào trong chứng khoán được giao dịch công khai, hoặc bất kỳ chứng khoán nào là phái sinh hoặc được thiết kế để cung cấp khả năng đầu tư vào chứng khoán đó của người đó, bởi bất kỳ người nào ở Hoa Kỳ.
(b) Bất kể tiểu mục (a) (i) của phần này, các giao dịch mua giá trị hoặc bán hàng được thực hiện vào hoặc trước 11:59 tối theo giờ chuẩn miền đông vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, chỉ để thoái vốn, toàn bộ hoặc một phần, khỏi chứng khoán Bất kỳ người dân Hoa Kỳ nào được tổ chức vào lúc 9:30 sáng theo giờ chuẩn miền đông vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, trong một công ty quân sự của Trung Quốc Cộng sản như được định nghĩa trong mục 4 (a) (i) của lệnh này, đều được phép.
(c) Bất kể tiểu mục (a) (ii) của phần này, đối với một người được xác định là một công ty quân sự của Trung Quốc Cộng sản theo mục 4 (a) (ii) hoặc (iii) của đơn đặt hàng này, các giao dịch mua có giá trị hoặc bán hàng được thực hiện vào hoặc trước 365 ngày kể từ ngày xác định như vậy, chỉ để thoái vốn, toàn bộ hoặc một phần, khỏi chứng khoán mà bất kỳ người nào ở Hoa Kỳ nắm giữ trong người đó, kể từ ngày 60 ngày kể từ ngày xác định đó, được phép.
(d) Các điều cấm trong tiểu mục (a) của phần này được áp dụng ngoại trừ trong phạm vi được cung cấp bởi các đạo luật, hoặc trong các quy định, lệnh, chỉ thị hoặc giấy phép có thể được ban hành theo lệnh này, bất kể mọi hợp đồng đã ký kết hoặc bất kỳ giấy phép nào hoặc giấy phép được cấp trước ngày có quyết định này.

Mục . 2
. (a) Bất kỳ giao dịch nào của một người Hoa Kỳ hoặc trong nước Hoa Kỳ trốn tránh hoặc né tránh, có mục đích trốn tránh, gây ra vi phạm hoặc cố gắng vi phạm các điều cấm được quy định trong lệnh này đều bị cấm.
(b) Mọi âm mưu được hình thành để vi phạm bất kỳ điều cấm nào được quy định trong lệnh này đều bị cấm.
Mục . 3 . (a) Bộ trưởng Ngân khố, sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc gia, và những người đứng đầu các cơ quan hành pháp và cơ quan (cơ quan) khác mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố cho là phù hợp, theo đây được phép thực hiện các hành động như vậy, bao gồm việc ban hành các quy tắc và quy định, và sử dụng mọi quyền hạn do IEEPA cấp cho Chủ tịch để thực hiện các mục đích của lệnh này. Bộ trưởng Ngân khố có thể, phù hợp với luật hiện hành, điều hành lại bất kỳ chức năng nào trong số này trong Bộ Ngân khố. Tất cả các cơ quan sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong thẩm quyền của họ để thực hiện các quy định của lệnh này.
(b) Các quy tắc và quy định được ban hành theo lệnh này, trong số những điều khác, có thể thiết lập các thủ tục để cấp phép cho các giao dịch bị cấm theo lệnh này. Nhưng trước khi cấp bất kỳ giấy phép nào theo lệnh này, Bộ trưởng Ngân khố sẽ tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc Tình báo Quốc gia.
Mục . 4 . Các định nghĩa . Đối với mục đích của đơn đặt hàng này:
(a) thuật ngữ “Công ty quân sự Trung Quốc Cộng sản” có nghĩa là
(i) bất kỳ người nào mà Bộ trưởng Quốc phòng đã liệt kê là một công ty quân sự của Trung Quốc cộng sản hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Hoa Kỳ hoặc tại bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc tài sản nào của họ theo mục 1237 của Công luật 105-261, được sửa đổi bởi mục 1233 của Luật công 106-398 và mục 1222 của Luật Công 108-375, kể từ ngày ra lệnh này, và như được quy định trong Phụ lục của lệnh này, cho đến khi Bộ trưởng Quốc phòng xóa người đó khỏi danh sách đó;
(ii) bất kỳ người nào mà Bộ trưởng Quốc phòng, với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngân khố, xác định là một công ty quân sự Trung Quốc cộng sản hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Hoa Kỳ hoặc tại bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc tài sản nào của họ và do đó được liệt kê như vậy mục 1237 của Luật Công 105-261, được sửa đổi bởi mục 1233 của Luật Công 106-398 và mục 1222 của Luật Công 108‑375, cho đến khi Bộ trưởng Quốc phòng xóa người đó khỏi danh sách đó; hoặc là
(iii) bất kỳ người nào mà Bộ trưởng Ngân khố công khai liệt kê là đáp ứng các tiêu chí trong mục 1237 (b) (4) (B) của Luật Công 105-261, hoặc công khai liệt kê là công ty con của một người đã được xác định là Công ty quân sự Trung Quốc cộng sản, cho đến khi Bộ trưởng Ngân khố xác định rằng người đó không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đó và loại người đó ra khỏi danh sách đó.
(b) thuật ngữ “pháp nhân” có nghĩa là chính phủ hoặc cơ quan của chính phủ, công ty hợp danh, hiệp hội, quỹ tín thác, liên doanh, công ty, nhóm, phân nhóm hoặc tổ chức khác;
(c) thuật ngữ “người” có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức;
(d) các thuật ngữ “bảo mật” và “chứng khoán” bao gồm định nghĩa về “bảo mật” trong phần 3 (a) (10) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, Công luật 73-291, được hệ thống hóa như được sửa đổi tại 15 USC 78c (a) (10), ngoại trừ loại tiền đó hoặc bất kỳ giấy bạc, hối phiếu, hối phiếu hoặc sự chấp nhận của ngân hàng có thời hạn thanh toán tại thời điểm phát hành không quá 9 tháng, không bao gồm số ngày ân hạn, hoặc bất kỳ sự gia hạn nào đối với thời hạn đáo hạn trong số đó cũng bị giới hạn, sẽ là một bảo mật cho các mục đích của lệnh này.
(e) thuật ngữ “giao dịch” có nghĩa là việc mua giá trị của bất kỳ chứng khoán nào được giao dịch công khai; và
(f) thuật ngữ “Hoa Kỳ” có nghĩa là bất kỳ công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài thường trú nhân, pháp nhân được tổ chức theo luật của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan tài phán nào trong Hoa Kỳ (bao gồm cả các chi nhánh nước ngoài), hoặc bất kỳ cá nhân nào ở Hoa Kỳ.
Mục. 5 . Bộ trưởng Ngân khố, với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngoại giao và, nếu thích hợp, Bộ trưởng Quốc phòng, theo đây được ủy quyền để đệ trình các báo cáo định kỳ và báo cáo cuối cùng lên Quốc hội về tình trạng khẩn cấp quốc gia được công bố theo thứ tự này, phù hợp với mục 401 ( c) của NEA (50 USC 1641 (c)) và mục 204 (c) của IEEPA (50 USC 1703 (c)).
Mục 6 . Điều khoản chung . (a) Không có gì trong thứ tự này sẽ được hiểu là làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:
(i) quyền hạn theo luật định cho một bộ phận hoặc cơ quan điều hành, hoặc người đứng đầu bộ phận đó; hoặc là
(ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.
(b) Lệnh này sẽ được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào sự sẵn có của các điều khoản.

(c) Lệnh này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, về cơ bản hoặc theo thủ tục, có thể thi hành theo luật pháp hoặc công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các sở, cơ quan hoặc tổ chức, các cán bộ, nhân viên của Hoa Kỳ , hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào khác.

Được biết hôm qua Ngoại trưởng Pompeo cởi bỏ tất cả các loại rào cản thương mại để Đài Loan được vào tổ chức mậu dịch tự do. Hôm nay Đài Loan cũng mới công bố độc lập hoàn toàn, đã cấp hộ chiếu mới của Đài Loan. Việc tuyên bố chiến tranh. Hệ thống phát thanh khẩn cấp sẽ không chỉ ở Hoa Kỳ. Nó sẽ có mặt trên toàn cầu. Khả năng cao sẽ có một cuộc tấn công quân sự vào một mục tiêu ở Trung Quốc đại lục sau tuyên bố của Tổng thống Trump hôm nay.
Thời gian thông báo đã được thay đổi gần giờ chót thành 7:00 tối theo giờ ET.
Thị trường Bitcoin sẽ đi xuống do Lệnh điều hành có hiệu lực. Thị trường tài chính Trung Quốc sẽ sụp đổ!
Đây là một cuộc tấn công toàn cầu vào Trung Quốc từ Hoa Kỳ mà Trump đã lên kế hoạch vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Tham khảo: Sắc lệnh hành pháp 13959 sẽ có hiệu lực từ hôm nay!
Ps.Xem Lệnh hành pháp và danh sách các cty Trung Quốc tại link https://en.m.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13959

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trừng phạt Nga- Cuba vì tham gia vào nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ
Ngoại trưởng M.Pompeo họp báo quyết định liệt chính phủ Cu Ba vào nhóm khủng bố Quốc tế và ra lệnh cấm vận toàn phần. Bên cạnh đó , hôm nay Ngoại trưởng Pompeo cũng ban hành tuyên bố trừng phạt 7 cá nhân và 4 tổ chức có liên quan với Nga trong việc phá hoại cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Trong hồ sơ 7 cá nhân là những vị đang đương chức  và cựu thành viên Quốc hội Ukraine. Họ là điệp viên của Nga . Còn 4 công ty truyền thông nằm trong tay bọn chúng đã dính líu chuyện can thiệp nội bộ bầu cử Hoa Kỳ 2020.

Đầu mối này sẽ dẫn lửa đến cha con nhà Joe Biden . Và chắc ai cũng biết, với tội chứng như thế thì kết quả bầu cử Tổng Thống sẽ thế nào ?

Tuyên bố này căn cứ trên lệnh hành pháp EO 13848 của Tổng Thống ký ngày 12/9/2018 về các phương thức chế tài nước ngoài can thiệp bầu cử Mỹ. Bây giờ thì tới phiên Nga – anh Putin giờ mệt rồi nhé hồ sơ tình báo được mở ra quá nhiều chuyện động trời, có cả Obama bắt tay Putin về vụ để Putin cướp Crimea của Ukraina luôn!

( Nguồn NVK)

2/ Tổng Thống Trump phê chuẩn Tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp của Quận Columbia, Washington DC
 
Hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ở Đặc khu Columbia và ra lệnh cho sự hỗ trợ của Liên bang để bổ sung các nỗ lực ứng phó của Quận do các điều kiện khẩn cấp phát sinh từ Lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 59 từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021.
 
Hành động của Tổng thống cho phép Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), điều phối tất cả các nỗ lực cứu trợ thiên tai nhằm mục đích giảm bớt khó khăn và tổn thất do tình trạng khẩn cấp gây ra cho người dân địa phương và cung cấp hỗ trợ thích hợp cho những trường hợp cần thiết các biện pháp khẩn cấp, được ủy quyền theo Tiêu đề V của Đạo luật Stafford, để cứu người và bảo vệ tài sản, sức khỏe cộng đồng và sự an toàn, đồng thời giảm bớt hoặc ngăn chặn mối đe dọa của một thảm họa ở Đặc khu Columbia.
 
Cụ thể, FEMA được phép xác định, huy động và cung cấp theo quyết định của mình, thiết bị và nguồn lực cần thiết để giảm bớt các tác động của tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, được giới hạn trong hỗ trợ trực tiếp của Liên bang, sẽ được cung cấp với mức tài trợ 100% của Liên bang. Pete Gaynor, Quản trị viên, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Bộ An ninh Nội địa, bổ nhiệm Thomas J. Fargione là Cán bộ Điều phối Liên bang về các hoạt động phục hồi của Liên bang ở khu vực bị ảnh hưởng. ( Nguồn K N)

Hiện nay tại Đặc khu Columbia đã có sự hiện diện của quân đội , cụ thể là Vệ binh quốc già đã hơn 10 ngàn người, Được biết Vệ Binh Quốc Gia (National Guard) của thủ đô DC là đơn vị vệ binh quốc gia duy nhất trực thuộc Tổng Thống Mỹ( Vì Đặc khu Columbia không phải là 1 tiểu bang. Tướng chỉ huy Vệ Binh Quốc Gia của DC báo cáo trực tiếp với Tổng Thống mà không phải thông qua Bộ Quốc Phòng. Và bởi tình hình khẩn cấp quốc gia, đã đặt Đặc khu Columbia này dưới sự điều đông của Đoàn vệ binh quốc gia. Thế là bà Thị trưởng Muriel Bowser của Washington, D.C. không còn quyền hạn gì nữa. Mọi việc đươc đặt dưới sự điều động trong “tình trạng thiết quân luật ” hạn chế. Đây là một hình thức can thiệp từ lực lượng an ninh Vệ binh quốc gia tạm thời .

Nhưng lạ một điều là tại sao Thống đốc cùng Thị trưởng lại đồng ý để số vệ binh Quốc gia hùng hậu này vào bảo vệ Washington DC hơn hai ngày này ( Điều mà trước đây Tiểu bang Dân Chủ này không bao giờ đồng ý ) Và khi vệ binh đã vào đủ quân số .. Thì lệnh thiết quân lực này mới ban hành ????

Người dân ở vùng đó cho hay Vệ Binh Quốc Gia đẵ đổ quân về trấn đóng quanh các khu vực quanh Đồi Capitol, Tòa Bạch Ốc, Supreme Court, và các tòa nhà Liên Bang tại Washington DC. Họ đến đây với nhiệm vụ gì? Báo chí cánh tả cho rằng họ đến để bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của  Joe Biden. Nhưng lạ một điều là ông Biden đã kêu gọi người dân không cần tham dự lễ nhậm chức của ông  vì Covid. Vậy tại sao cần mạng lưới an ninh dầy đặc như trên đường phố… y hệt như thời chiến?

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra? Chỉ thấy lác đác một vài người thuộc phe cánh tả đang cầm bảng phản đối “NO TROOPS IN US STREETS.”

Ngoài những vụ đồn quân nói trên, ở nhiều tiểu bang quân đội được lệnh áp tải những hàng triệu lô Vaccine phân phối cho các tiểu bang, White House gọi là chiến dịch D-Day. Lạ là sao dùng tên D- Day? D-Day là tên của cuộc đổ bộ vào Normandy hồi Đệ Nhị Thế Chiến mờ. Sau khi áp giải thì được lệnh ở lại tại chỗ luôn, tới 90 ngày mới được rút. Chuyện gì đang xảy ra đây?
Trong những ngày tới, các file bí mật trong những cái laptop này sẽ được giải mật. Và TTT tuyên bố ông sẽ đưa ra một núi bằng chứng. Có cả các nhân viên chuyển phiếu bầu từ Trump sang Biden ở nước ngoài sẽ đến Mỹ để làm nhân chứng. Họ chỉ yêu cầu một ân huệ nhỏ xíu là làm ơn bảo vệ tính mạng của họ và gia dình. ( Thảo An )